ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ

Το τελικό αποτέλεσμα του BLISS θα είναι το Training Toolkit και ο πειραματισμός, που θα περιλαμβάνει τα εξής:

  • Παιδαγωγικό πλαίσιο για μεθοδολογία μικτής μάθησης
  • Εκπαιδευτικό περιεχόμενο με βάση τα OER που είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα, με βάση το Μεθοδολογικό Πλαίσιο για την Ψηφιακή Υγεία@Σχολείο 
  • Οδηγίες για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόμενους σχετικά με τη συνδημιουργία ενημερωτικών εκστρατειών
  • Εγχειρίδιο για τη χρήση και αξιοποίηση της διαδικτυακής πλατφόρμας συνεργασίας
  • Ευρωπαϊκός Χάρτης για την Ψηφιακή Υγεία.

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο θα βασίζεται στους ψηφιακούς ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους (OER). Η εργαλειοθήκη θα αναπτυχθεί στα αγγλικά και θα μεταφραστεί στις γλώσσες των εταίρων του έργου.