ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Το πρόγραμμα εργασίας περιλαμβάνει τους ακόλουθους τομείς εστίασης και αποτελέσματα:

  1. Ανάλυση και προσαρμογή του πλαισίου DigComp 2.1 (ψηφιακός γραμματισμός) προς τον ψηφιακό γραμματισμό υγείας και περαιτέρω ανάπτυξή του στο πλαίσιο ικανοτήτων BLISS Digital Health@School (M1 – M9). Οι εταίροι θα διεξάγουν συνεντεύξεις ομάδων εστίασης με δασκάλους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις χώρες τους. Οι ομάδες εστίασης θα στοχεύουν στον εντοπισμό συγκεκριμένων προοπτικών και αναγκών των εκπαιδευτικών σχετικά με την αποτελεσματική προώθηση της ψηφιακής παιδείας για την υγεία μέσω του πλαισίου DigiCompEdu.
  2. Ανάπτυξη και έναρξη της διαδικτυακής πλατφόρμας «Digital Health» (από τον Σεπτέμβριο του 2023) Η πλατφόρμα θα εξυπηρετεί το σκοπό να παρέχει ένα διαδραστικό διαδικτυακό περιβάλλον στο οποίο εμπειρογνώμονες, ψηφιακοί μέντορες από συνεργαζόμενους οργανισμούς, δάσκαλοι και μαθητές μπορούν να αλληλεπιδρούν για να μοιραστούν και να παράγουν γνώσεις για θέματα σχολικής παιδείας για την υγεία και ψηφιακής παιδείας υγείας·
  3. Ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού προγράμματος με τη μορφή ενός μαζικού ανοικτού διαδικτυακού μαθήματος (M5 – M24), με στόχο οι εκπαιδευτικοί να ενισχύσουν τον ψηφιακό γραμματισμό υγείας τους και τις δεξιότητές τους να διδάξουν ψηφιακή παιδεία υγείας σε μαθητές σχολείων.
  4. Εργαλειοθήκη εκπαίδευσης και πείραμα