Μεθοδολογικό Πλαίσιο για το Digital Health@School

Το έργο θα αναπτύξει ένα προσχέδιο μεθοδολογικού πλαισίου (αρμοδιότητας) για το Digital Health@School, το οποίο θα βασίζεται στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο DigComp 2.1. Στην πρώτη φάση του έργου, οι εταίροι θα πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις σε ομάδες εστίασης με δασκάλους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και, εάν είναι απαραίτητο, με περαιτέρω ενδιαφερόμενα μέρη.

Πρώτα και κύρια, θα αναπτυχθούν κατευθυντήριες γραμμές για ένα πλαίσιο ικανοτήτων που θα προέρχεται από το DigComp, χαρτογραφώντας τις απαραίτητες βασικές/βασικές ικανότητες που απαιτούνται για την ενίσχυση της ψηφιακής παιδείας για την υγεία στα σχολεία και στους μαθητές.

Επιπλέον, θα αναπτυχθούν βίντεο κινουμένων σχεδίων και θα μεταφραστούν στις γλώσσες των χωρών εταίρων. Τα βίντεο προορίζονται να παρέχουν διδακτική υποστήριξη για την εφαρμογή του πλαισίου ικανοτήτων.